Image
27 czerwca, 2020

XIII Zjazd Delegatów PTI

(tryb zdalny)

Wyniki wyborów
deco decoration
deco decoration
divider graphic

Polskie Towarzystwo Informatyczne

Stowarzyszenie istnieje od 1981 r. i skupia ponad 1000 polskich informatyków. Zgodnie ze statutem co 3 lata zwoływany jest Zjazd Delegatów, który jest najwyższą władzą Stowarzyszenia. Ponadto, zgodnie ze statutem mogą być zwoływane zjazdy nadzwyczajne.

Najbliższe wydarzenie będzie już XIII zjazdem, a delegaci będący przedstawicielami oddziałów z całej Polski, wybiorą nowe władze centralne.

PTI to również
divider graphic

Oddziały - mandaty

Białystok
Oddział Białostocki
www.pti.org.pl

5 delegatów

Wrocław
Oddział Dolnośląski
http://pti.wroc.pl/html/

10 delegatów

Katowice
Oddział Górnośląski
http://pti.katowice.pl/

4 delegatów

Bydgoszcz
Oddział Kujawsko-Pomorski
http://okp.pti.org.pl/

5 delegatów

Lublin
Oddział Lubelski
http://pti.cs.pollub.pl/

2 delegatów

Łódź
Oddział Łódzki
http://pti.kis.p.lodz.pl/

3 delegatów

Kraków
Oddział Małopolski
http://pti.krakow.pl/

9 delegatów

Warszawa
Oddział Mazowiecki
http://mazowsze.pti.org.pl/

25 delegatów

Rzeszów
Oddział Podkarpacki
http://rzeszow.pti.org.pl/

6 delegatów

Podlasie
Oddział Podlaski
http://podlaskie.pti.org.pl/

5 delegatów

Gdańsk
Oddział Pomorski
http://pti.gda.pl/

6 delegatów

Kielce
Oddział Świętokrzyski
http://pti.org.pl

1 delegat

Poznań
Oddział Wielkopolski
http://www.pti.poznan.pl/

4 delegatów

Szczecin
Oddział Zachodniopomorski
http://pti.szczecin.pl/

8 delegatów

Dokumenty do pobrania

Agenda Zjazdu

ostatnia aktualizacja: 2020-06-15 godz.: 11:00
Godz.
Punkt / temat
Czas
(godz.:min.)
Głosowanie
Referujący
07:00
Formalne uruchomienie zdalnej platformy obrad, rozpoczęcie zdalnego potwierdzania obecności delegatów (lista obecności)
02:45
---
Zespół zjazdowy
09:45
Rozpoczęcie obrad (I termin)
00:15
---
---
10:00
Otwarcie Zjazdu i powitanie gości przez prezesa PTI (II termin), uczczenie zmarłych kolegów
00:10
---
prezes PTI
10:10
Zapoznanie delegatów ze zdalną platformą prowadzenia obrad i głosowań
00:10
---
Zespół zjazdowy
10:20
Przeprowadzenie przez prezesa PTI wyboru przewodniczącego i prezydium Zjazdu
00:05
jawne na listę
prezes PTI
10:25
Przedstawienie, dyskusja, zgłaszanie uwag i głosowanie ws. 1) porządku obrad, 2) regulaminu obrad, 3) regulaminu głosowań i wyborów oraz 4) listy gości
00:10
jawne
przew. Zjazdu
10:35
Wybór Komisji Mandatowej-Skrutacyjnej
00:05
jawne na listę
przew. Zjazdu
10:40
Omówienie sprawozdania z działalności ZG (udostępnionego delegatom na tydzień przed zjazdem)
00:05
---
prezes PTI
10:45
Stwierdzenie prawomocności Zjazdu
00:05
jawne
przedst. Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej
10:50
Omówienie sprawozdania Głównej Komisji Rewizyjnej (z zalecanym udostępnieniem delegatom tydzień przed zjazdem), wniosek dotyczący absolutorium dla ZG
00:05
---
przew. GKR
10:55
Omówienie sprawozdania Głównego Sądu Koleżeńskiego
00:05
---
przew. GSK
11:00
Omówienie sprawozdania Rady Naukowej PTI
00:10
---
11:05
Dyskusja nad sprawozdaniami
00:10
---
przew. Zjazdu
11:15
Głosowanie ws. absolutorium dla ustępującego ZG
00:10
jawne
przew. Zjazdu
11:25
Zgłaszanie kandydatów na prezesa PTI, wraz z krótkim uzasadnieniem oraz uzyskaniem zgody zgłoszonych na kandydowanie
00:10
---
przew. Zjazdu
11:35
Przegłosowanie wniosku o zamknięcie listy kandydatów
00:01
---
przew. Zjazdu
11:36
Wystąpienia kandydatów na prezesa PTI
00:09
---
przew. Zjazdu
11:45
Wybory prezesa PTI
00:10
tajne na listę
przew. Zjazdu
11:55
Ogłoszenie wyników wyborów prezesa PTI
00:05
---
przew. Zjazdu
12:00
Przemówienie wybranego prezesa PTI
00:05
---
prezes PTI
12:05
Podjęcie uchwały w sprawie liczebności nowych władz (na wniosek nowego prezesa PTI) i Rady Naukowej
00:05
jawne
przew. Zjazdu
12:10
Zgłaszanie kandydatów do Zarządu Głównego, wraz z krótkim uzasadnieniem oraz uzyskaniem zgody zgłoszonych na kandydowanie
00:19
---
przew. Zjazdu
12:29
Przegłosowanie wniosku o zamknięcie listy kandydatów
00:01
---
przew. Zjazdu
12:30
Wybory do Zarządu Głównego
00:15
tajne na listę
przew. Zjazdu
12:45
Ogłoszenie wyników
00:05
---
przew. Zjazdu
12:50
Zgłaszanie kandydatów do Gł. Komisji Rewizyjnej i Gł. Sądu Koleżeńskiego, wraz z krótkim uzasadnieniem oraz uzyskaniem zgody zgłoszonych na kandydowanie
00:09
---
przew. Zjazdu
12:59
Przegłosowanie wniosku o zamknięcie listy kandydatów
00:01
---
przew. Zjazdu
13:00
Wybory do 1) Głównej Komisji Rewizyjnej, 2) Głównego Sądu Koleżeńskiego
00:15
tajne na listę, 2x
przew. Zjazdu
13:15
Ogłoszenie wyników
00:05
---
przew. Zjazdu
13:20
Przerwa
00:45
---
---
14:05
Zgłaszanie kandydatów do Rady Naukowej, wraz z krótkim uzasadnieniem, oraz uzyskaniem zgody zgłoszonych na kandydowanie
00:19
---
przew. Zjazdu
14:24
Przegłosowanie wniosku o zamknięcie listy kandydatów
00:01
---
przew. Zjazdu
14:25
Wybory do Rady Naukowej PTI
00:15
tajne na listę
przew. Zjazdu
14:40
Ogłoszenie wyników
00:05
---
przew. Zjazdu
14:45
Przyjęcie uchwały odwołującej dotychczasowe władze oraz powołującej nowe władze PTI
00:05
jawne
przew. Zjazdu
14:50
Przyjęcie uchwały obligującej ZG PTI do zwołania Zjazdu Nadzwyczajnego w formie stacjonarnej (nie zdalnej). Data uzależniona od sytuacji epidemicznej - możliwość zapewnienia bezpiecznego bezpośredniego udziału delegatów w Zjeździe
00:15
---
przew. Zjazdu
15:05
Zwołanie przez przewodniczącego Zjazdu pierwszego posiedzenia Gł. Komisji Rewizyjnej i Gł. Sądu Koleżeńskiego
00:01
---
przew. Zjazdu
15:06
Przerwa
Równolegle: Pierwsze posiedzenie (ukonstytuowanie się) Głównej Komisji Rewizyjnej i Głównego Sądu Koleżeńskiego
00:14
---
przew. Zjazdu, członkowie prezydium Zjazdu
15:20
Wznowienie obrad - ogłoszenie wyników ukonstytuowania się Gł. Komisji Rewizyjnej i Gł. Sądu Koleżeńskiego
00:05
---
członkowie prezydium Zjazdu
15:25
Zakończenie Zjazdu
00:01
przew. Zjazdu
00:00
Pierwsze posiedzenie Zarządu Głównego
00:00
---
prezes PTI

Rekomendowane narzędzia

webex events
Cisco Webex Events (Meetings)

Obrady

Webex Events jest typem spotkania realizowanego w ramach aplikacji Webex Meetings. Dostęp do aplikacji Webex Events jest płatny, jednak PTI posiada odpowiednią liczbę licencji, które zostaną rozdysponowane wsród oddziałów. Planowanie i prowadzenie spotkania we własnym zakresie oddziału, na podstawie instrukcji przygotowanej przez Zespół Organizacyjny Zjazdu.

Instrukcja dla uczestnika (Events)
Instrukcja organizowania spotkania
Instrukcja ogólna Events/Meetings
Załącznik 1 do instrukcji ogólnej
Załącznik 2 do instrukcji ogólnej

sorga
SORGA - System obsługi organizacji

Głosowania (opcja 1)

SORGA jest systemem do obsługi organizacji wykorzystywanym przez Polskie Towarzystwo Informatyczne. Prowadzenie głosowań w tym rozwiązaniu realizowane jest za pomocą ankiet. Dostęp do systemu możliwy jest z wykorzystaniem standardowych kont, jakie posiadają członkowie PTI.

Zaloguj do systemu

Instrukcja dla uczestnika (ankiety)
Instrukcja dla administratora (ankiety)
Instrukcja aktualizacji danych

secret Vote
secretVOTE - proste głosowania zdalne

Głosowania (opcja 2)

secretVOTE jest prostym systemem dedykowanym do głosowań. Zamiast kont użytkowników wykorzystuje listę osób uprawnionych, tworzoną z konta przewodniczącego. Uprawnione osoby mogą głosować z wykorzystaniem indywidualnego kodu lub anonimowego tokena. System wykorzysuje do komunikacji z użytkownikami e-mail lub SMS.

Zobacz aplikację

Instrukcja dla głosujących
Instrukcja dla przewodniczącego

graphical divider

Uchwała Zjazdowa

Z uwagi na zaistniałe okoliczności, związane z pandemią COVID-19, w dniu 2 maja 2020 r. Zarząd Główny Polskiego Towarzystwa Informatycznego unieważnił uchwałę nr 079/XIII/19 z dnia 14 grudnia 2019 r. dotyczącą zwołania XIII Zjazdu Delegatów PTI w trybie tradycyjnym i podjął uchwałę nr 087e/XIII/20, zwołującą XIII Zjazd Delegatów PTI w trybie zdalnym.

Podczas Zjazdu delegaci ograniczą się do realizacji minimalnego wymaganego zakresu obowiązków Zjazdu, w tym m.in. wyboru Prezesa oraz Władz Naczelnych Polskiego Towarzystwa Informatycznego kolejnej kadencji.

087e/XIII/20

Uchwała Zarządu Głównego PTI

pobierz treść
deco decoration
Kalendarium zjazdowe (załącznik do uchwały) Pobierz
graphical divider

Kalendarium Zjazdowe

Statut § 31 pkt 9
O terminie, miejscu i porządku obrad Walnego Zgromadzenia Członków Oddziału PTI zawiadamia członkówZarząd Oddziału PTI co najmniej na 14 dni przed terminem zwołania Walnego Zgromadzenia Członków Od-działu PTI.

Statut § 32 pkt 1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Członków Oddziału PTI jest zwoływane po zwołaniu Zwyczajnego Zjazdu Delegatów PTI, lecz nie później niż na 3 tygodnie przed wyznaczonym terminem Zwyczajnego Zjazdu Delega-tów PTI.

Termin Wydarzenie(a)
do 15-05-2020 Złożenie sprawozdań członków ZG
23-05-2020 Ostateczny termin na powiadomienie członków o Walnym Zgromadzeniu Członków Oddziału.
06-06-2020 Ostateczny statutowy termin przeprowadzania Walnych Zgromadzeń Członków Oddziałów.
13-06-2020 Ostateczny statutowy termin zawiadamiania delegatów o organizacji, terminie i porządku obraz Zjazdu.
26-06-2020 Ostatnie posiedzenie Zarządu Głównego XII kadencji.
27-06-2020 XIII Zjazd Delegatów PTI.
arrow-up icon